Hanuman Chalisa PDF Kannada – ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮಂತ್ರ ಕನ್ನಡ (Hanuman Chalisa PDF Kannada) ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಭಕ್ತಿ ಕೀರ್ತನೆ. ಇದು ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಸಲ್ಲುವ ಪ್ರಶಂಸಾ ಹಾಗೂ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 40 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತನ ಗುಣಗಾನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವುದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದೇಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ

Today you can download the hanuman Chalisa Kannada (ಹನುಮಾನ್ ಮಂತ್ರ ಕನ್ನಡ) PDF latest version updated. Hanuman ji Mantra Kannada or Hanuman Chalisa is the most powerful mantra and common in India that even children know it line by line.

Hanuman Chalisa PDF Kannada Download Link:

Download Hanuman Chalisa PDF Kannada Language using the button below.

Hanuman Chalisa Lyrics in Kannada:

Here you will see the Kannada version of Hanuman Chalisa along with English Lyrics which are nothing but the Hindi pronunciation but English words used for Hanuman Chalisa.

Hanuman Chalisa in Kannada Lyrics

ದೋಹಾ

ಶ್ರೀ ಗುರು ಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜಮನ ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ
ವರಣೌ ರಘುವರ ವಿಮಲ ಯಶ ಜೋ ದಾಯಕ ಫಲಚಾರಿ ||

ಬುದ್ಧಿಹೀನ ತನು ಜಾನಿಕೇ ಸುಮಿರೌ ಪವನಕುಮಾರ
ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ವಿದ್ಯಾ ದೇಹು ಮೋಹಿ ಹರಹು ಕಲೇಶ ವಿಕಾರ ||

ಚೌಪಾಈ-

ಜಯ ಹನುಮಾನ ಜ್ಞಾನಗುಣಸಾಗರ |
ಜಯ ಕಪೀಶ ತಿಹು ಲೋಕ ಉಜಾಗರ || ೧ ||

ರಾಮದೂತ ಅತುಲಿತ ಬಲಧಾಮಾ |
ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಪವನಸುತ ನಾಮಾ || ೨ ||

ಮಹಾವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಬಜರಂಗೀ |
ಕುಮತಿ ನಿವಾರ ಸುಮತಿ ಕೇ ಸಂಗೀ || ೩ ||

ಕಂಚನ ವರಣ ವಿರಾಜ ಸುವೇಶಾ |
ಕಾನನ ಕುಂಡಲ ಕುಂಚಿತ ಕೇಶಾ || ೪ ||

ಹಾಥ ವಜ್ರ ಔರು ಧ್ವಜಾ ವಿರಾಜೈ |
ಕಾಂಧೇ ಮೂಂಜ ಜನೇವೂ ಸಾಜೈ || ೫ ||

ಶಂಕರ ಸುವನ ಕೇಸರೀನಂದನ |
ತೇಜ ಪ್ರತಾಪ ಮಹಾ ಜಗವಂದನ || ೬ ||

ವಿದ್ಯಾವಾನ ಗುಣೀ ಅತಿಚಾತುರ |
ರಾಮ ಕಾಜ ಕರಿವೇ ಕೋ ಆತುರ || ೭ ||

ಪ್ರಭು ಚರಿತ್ರ ಸುನಿವೇ ಕೋ ರಸಿಯಾ |
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಮನ ಬಸಿಯಾ || ೮ ||

ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂಪ ಧರಿ ಸಿಯಹಿ ದಿಖಾವಾ |
ವಿಕಟರೂಪ ಧರಿ ಲಂಕ ಜರಾವಾ || ೯ ||

ಭೀಮರೂಪ ಧರಿ ಅಸುರ ಸಂಹಾರೇ |
ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೇ ಕಾಜ ಸಂವಾರೇ || ೧೦ ||

ಲಾಯ ಸಂಜೀವನ ಲಖನ ಜಿಯಾಯೇ |
ಶ್ರೀರಘುವೀರ ಹರಷಿ ವುರ ಲಾಯೇ || ೧೧ ||

ರಘುಪತಿ ಕೀನ್ಹೀ ಬಹುತ ಬಡಾಯೀ |
ತುಮ ಮಮ ಪ್ರಿಯ ಭರತ ಸಮ ಭಾಯೀ || ೧೨ ||

ಸಹಸ ವದನ ತುಮ್ಹರೋ ಯಶ ಗಾವೈ |
ಅಸ ಕಹಿ ಶ್ರೀಪತಿ ಕಂಠ ಲಗಾವೈ || ೧೩ ||

ಸನಕಾದಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ಮುನೀಶಾ |
ನಾರದ ಶಾರದ ಸಹಿತ ಅಹೀಶಾ || ೧೪ ||

ಯಮ ಕುಬೇರ ದಿಗಪಾಲ ಜಹಾಂ ತೇ |
ಕವಿ ಕೋವಿದ ಕಹಿ ಸಕೇ ಕಹಾಂ ತೇ || ೧೫ ||

ತುಮ ಉಪಕಾರ ಸುಗ್ರೀವಹಿ ಕೀನ್ಹಾ |
ರಾಮ ಮಿಲಾಯ ರಾಜ ಪದ ದೀನ್ಹಾ || ೧೬ ||

ತುಮ್ಹರೋ ಮಂತ್ರ ವಿಭೀಷಣ ಮಾನಾ |
ಲಂಕೇಶ್ವರ ಭಯ ಸಬ ಜಗ ಜಾನಾ || ೧೭ ||

ಯುಗ ಸಹಸ್ರ ಯೋಜನ ಪರ ಭಾನೂ |
ಲೀಲ್ಯೋ ತಾಹಿ ಮಧುರ ಫಲ ಜಾನೂ || ೧೮ ||

ಪ್ರಭು ಮುದ್ರಿಕಾ ಮೇಲಿ ಮುಖ ಮಾಹೀ |
ಜಲಧಿ ಲಾಂಘಿ ಗಯೇ ಅಚರಜ ನಾಹೀ || ೧೯ ||

ದುರ್ಗಮ ಕಾಜ ಜಗತ ಕೇ ಜೇತೇ |
ಸುಗಮ ಅನುಗ್ರಹ ತುಮ್ಹರೇ ತೇತೇ || ೨೦ ||

ರಾಮ ದುವಾರೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಹೋತ ನ ಆಜ್ಞಾ ಬಿನು ಪೈಸಾರೇ || ೨೧ ||

ಸಬ ಸುಖ ಲಹೈ ತುಮ್ಹಾರೀ ಶರಣಾ |
ತುಮ ರಕ್ಷಕ ಕಾಹೂ ಕೋ ಡರನಾ || ೨೨ ||

ಆಪನ ತೇಜ ಸಂಹಾರೋ ಆಪೈ |
ತೀನೋಂ ಲೋಕ ಹಾಂಕ ತೇಂ ಕಾಂಪೈ || ೨೩ ||

ಭೂತ ಪಿಶಾಚ ನಿಕಟ ನಹಿಂ ಆವೈ |
ಮಹಾವೀರ ಜಬ ನಾಮ ಸುನಾವೈ || ೨೪ ||

ನಾಸೈ ರೋಗ ಹರೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜಪತ ನಿರಂತರ ಹನುಮತ ವೀರಾ || ೨೫ ||

ಸಂಕಟಸೇ ಹನುಮಾನ ಛುಡಾವೈ |
ಮನ ಕ್ರಮ ವಚನ ಧ್ಯಾನ ಜೋ ಲಾವೈ || ೨೬ ||

ಸಬ ಪರ ರಾಮ ತಪಸ್ವೀ ರಾಜಾ |
ತಿನ ಕೇ ಕಾಜ ಸಕಲ ತುಮ ಸಾಜಾ || ೨೭ ||

ಔರ ಮನೋರಥ ಜೋ ಕೋಯೀ ಲಾವೈ |
ತಾಸು ಅಮಿತ ಜೀವನ ಫಲ ಪಾವೈ || ೨೮ ||

ಚಾರೋಂ ಯುಗ ಪ್ರತಾಪ ತುಮ್ಹಾರಾ |
ಹೈ ಪರಸಿದ್ಧ ಜಗತ ಉಜಿಯಾರಾ || ೨೯ ||

ಸಾಧುಸಂತಕೇ ತುಮ ರಖವಾರೇ |
ಅಸುರ ನಿಕಂದನ ರಾಮ ದುಲಾರೇ || ೩೦ ||

ಅಷ್ಟ ಸಿದ್ಧಿ ನವ ನಿಧಿ ಕೇ ದಾತಾ |
ಅಸವರ ದೀನ್ಹ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ || ೩೧ ||

ರಾಮ ರಸಾಯನ ತುಮ್ಹರೇ ಪಾಸಾ |
ಸದಾ ರಹೋ ರಘುಪತಿ ಕೇ ದಾಸಾ || ೩೨ ||

ತುಮ್ಹರೇ ಭಜನ ರಾಮ ಕೋ ಪಾವೈ |
ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಕೇ ದುಖ ಬಿಸರಾವೈ || ೩೩ ||

ಅಂತಕಾಲ ರಘುಪತಿ ಪುರ ಜಾಯೀ |
ಜಹಾಂ ಜನ್ಮಿ ಹರಿಭಕ್ತ ಕಹಾಯೀ || ೩೪ ||

ಔರ ದೇವತಾ ಚಿತ್ತ ನ ಧರಯೀ |
ಹನುಮತ ಸೇಯಿ ಸರ್ವಸುಖಕರಯೀ || ೩೫ ||

ಸಂಕಟ ಹರೈ ಮಿಟೈ ಸಬ ಪೀರಾ |
ಜೋ ಸುಮಿರೈ ಹನುಮತ ಬಲವೀರಾ || ೩೬ ||

ಜೈ ಜೈ ಜೈ ಹನುಮಾನ ಗೋಸಾಯೀ |
ಕೃಪಾ ಕರಹು ಗುರು ದೇವ ಕೀ ನಾಯೀ || ೩೭ ||

ಯಹ ಶತವಾರ ಪಾಠ ಕರ ಜೋಯೀ |
ಛೂಟಹಿ ಬಂದಿ ಮಹಾಸುಖ ಹೋಯೀ || ೩೮ ||

ಜೋ ಯಹ ಪಢೈ ಹನುಮಾನ ಚಾಲೀಸಾ |
ಹೋಯ ಸಿದ್ಧಿ ಸಾಖೀ ಗೌರೀಸಾ || ೩೯ ||

ತುಲಸೀದಾಸ ಸದಾ ಹರಿ ಚೇರಾ |
ಕೀಜೈ ನಾಥ ಹೃದಯ ಮಹ ಡೇರಾ || ೪೦ ||

ದೋಹಾ

ಪವನತನಯ ಸಂಕಟ ಹರಣ ಮಂಗಳ ಮೂರತಿ ರೂಪ ||
ರಾಮ ಲಖನ ಸೀತಾ ಸಹಿತ ಹೃದಯ ಬಸಹು ಸುರ ಭೂಪ ||

Hanuman Chalisa Lyrics in English

॥ Doha ॥

Shri guru charan saroj raj neej manu mukur sudhari ।
Baranau raghubar bimal jasu jo dayaku phal chari ॥

Buddhi heen tanu janike sumero pavan kumar ।
Bal buddhi Vidya dehu mohi harau kales Vikar ॥

॥ Chaupayee ॥

Jai Hanuman gyan gun sagar ।
Jai kapis tihu lok ujagar ॥01॥

Ram doot atulit bal dhama ।
Anjaani-putra pavan sut nama ॥02॥

Mahabir bikram Bajrangi ।
Kumati nivar sumati ke sangi ॥03॥

Kanchan baran biraj subesa ।
Kanan kundal kunchit kesa ॥04॥

Haath bajra aur dhvaja biraaje ।
Kaandhe munj janeu saaje ॥05॥

Sankar suvan Kesari nandan ।
Tej pratap mahaa jag bandan ॥06॥

Vidyavaan guni ati chaatur ।
Raam kaaj karibe ko aatur ॥07॥

Prabhu charitra sunibe-ko rasiyaa ।
Raam Lakhan Sitaa man basiyaa ॥08॥

Sukshma roop dhari Siyahi dikhavaa ।
Bikat roop dhari Lank jaravaa ॥09॥

Bhim roop dhari asur sahaare ।
Raamachandra ke kaj savaare ॥10॥

Laaye sanjivan Lakhan jiyaye ।
Shri Raghuvir harashi ur laaye ॥11॥

Raghupati kinhi bahut badhayi ।
Tum mam priye Bharat-hi-sam bhaayi ॥12॥

Sahas badan tumharo jas gaave ।
Asa-kahi Shripati kantha lagaave ॥13॥

Sankaa-dik brahmadi munisaa ।
Narad-sarad sahit ahisaa ॥14॥

Jam Kuber digpaal jahaa te ।
Kabi Kovid kahi sake kahan te ॥15॥

Tum upkar Sugreevahi keenhaa ।
Raam milaye rajpad deenhaa ॥16॥

Tumharo mantra Vibhishan maanaa ।
Lankeshvar bhaye sab jag janaa ॥17॥

Yug sahastra jojan par bhanu ।
Leelyo tahi madhur phal janu ॥18॥

Prabhu mudrikaa meli mukh maahi ।
Jaladhi langhi gaye achraj naahi ॥19॥

Durgaam kaj jagat ke jete ।
Sugam anugraha tumhre tete ॥20॥

Ram duwaare tum rakhvare ।
Hota na aagyaa binu paisaare ॥21॥

Sab sukh lahe tumhari sarnaa ।
Tum rakshak kahu ko darnaa ॥22॥

Aapan tej samharo aape ।
Teenho lok haank teh kanpe ॥23॥

Bhoot pisaach nikat nahin aave ।
Mahaabir jab naam sunave ॥24॥

Naase rog hare sab peeraa ।
Japat nirantar Hanumant beeraa ॥25॥

Sankat se Hanuman chudave ।
Man karam bachan dyan jo laave ॥26॥

Sab par Raam tapasvee rajaa ।
Teen ke kaj sakal tum sajaa ॥27॥

Aur manorath jo koi laave ।
Sohi amit jeevan phal paave ॥28॥

Charo yug partap tumharaa ।
Hai parasiddha jagat ujiyaraa ॥29॥

Sadhu sant ke tum rakhware ।
Asur nikanandan Raam dulare ॥30॥

Ashta-sidhi nav nidhi ke daata ।
Asabar deen Janaki mata ॥31॥

Ram rasayan tumhare pasaa ।
Sadaa raho Raghupati ke dasaa ॥32॥

Tumhare bhajan Raam ko paave ।
Janam-janam ke dukh bisrave ॥33॥

Anth-kaal Raghubar pur jaee ।
Jaha janma Hari-bhakht kahayi ॥34॥

Aur devtaa chitta na dharayi ।
Hanumanth se he sarba sukh karayi ॥35॥

Sankat kate-mite sab peera ।
Jo sumire Hanumat balbeera ॥36॥

Jai Jai Jai Hanuman gosaee ।
Krupa karahu gurudev ki naaee ॥37॥

Jo sath baar paath kar koee ।
Chut hi bandhi maha sukh hoee ॥38॥

Jo yaha padhe Hanuman Chalisa ।
Hoye Siddhi Sakhi Gaurisaa ॥39॥

Tulsidas sada Hari chera ।
Keeje nath hridaye maha dera ॥40॥

॥ Doha ॥

Pavan tanay sankat harana mangal murti roop ।
Ram Lakhan Sita sahit hriday basau sur bhuup ॥

ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗಳ: Benefits of Hanuman Chalisa

  1. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದು ಭಕ್ತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಭಯ ನಿವಾರಣೆ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ಭಯದ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
  3. ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹಾರ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಷ್ಟಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಪಠಿಸಬಹುದು.
  4. ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧೆ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ತಂದೊಡಗಿಸುತ್ತದೆ.
  5. ಸುಖ-ಶಾಂತಿಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಸುಖದ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
  6. ದೈವಿಕ ರಕ್ಷಣೆ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ದೈವಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
  7. ದುಃಖ ನಾಶ: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
  8. ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುವುದು: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.
  9. ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವುದು: ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಪಠಿಸುವುದು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಕ್

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join Whatsapp