కాలభైరవ అష్టకం సాహిత్యం – Kalabhairava Ashtakam Lyrics

కాలభైరవ అష్టకం సాహిత్యం

శివాయ నమః || కాలభైరవ అష్టకం

దేవరాజ సేవ్యమాన పావనాంఘ్రి పంకజం
వ్యాలయజ్ఞ సూత్రమిందు శేఖరం కృపాకరం  ।
నారదాది యోగివృంద వందితం దిగంబరం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే॥ 1॥

భానుకోటి భాస్వరం భవాబ్ధితారకం పరం
నీలకంఠం ఈప్సితార్థ దాయకం త్రిలోచనం ।
కాలకాలం అంబుజాక్షం అక్షశూలం అక్షరం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే॥2॥

శూలటంక పాశదండ పాణిమాది కారణం
శ్యామకాయం ఆదిదేవం అక్షరం నిరామయం ।
భీమవిక్రమం ప్రభుం విచిత్రతాండవప్రియం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥3॥

భుక్తిముక్తిదాయకం ప్రశస్తచారువిగ్రహం
భక్తవత్సలం స్థితం సమస్తలోకవిగ్రహం ।
వినిక్వణన్ మనోజ్ఞహేమకింకిణీ లసత్కటిం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥4॥

ధర్మసేతుపాలకం త్వధర్మమార్గనాశకం
కర్మపాశ మోచకం సుశర్మదాయకం విభుం ।
స్వర్ణవర్ణశేషపాశ శోభితాంగమండలం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥ 5॥

రత్నపాదుకా ప్రభాభిరామ పాదయుగ్మకం
నిత్యం అద్వితీయం ఇష్టదైవతం నిరంజనం ।
మృత్యుదర్పనాశనం కరాళదంష్ట్రమోక్షణం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥6॥

అట్టహాస భిన్నపద్మజాండకోశ సంతతిం
దృష్టిపాతనష్టపాప జాలముగ్రశాసనం ।
అష్టసిద్ధిదాయకం కపాల మాలికంధరం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥7॥

భూతసంఘనాయకం విశాలకీర్తిదాయకం
కాశివాసలోక పుణ్యపాపశోధకం విభుం ।
నీతిమార్గకోవిదం పురాతనం జగత్పతిం
కాశికా పురాధినాథ కాలభైరవం భజే ॥8॥

కాలభైరవాష్టకం పఠంతి యే మనోహరం
జ్ఞానముక్తిసాధనం విచిత్రపుణ్యవర్ధనం ।
శోక మోహ దైన్య లోభ కోప తాప నాశనం
తే ప్రయాంతి కాలభైరవాంఘ్రి సన్నిధిం ధ్రువం ॥9॥

ఇతి శ్రీమచ్ఛంకరాచార్యవిరచితం కాలభైరవాష్టకం సంపూర్ణం ॥

Kalabhairava Ashtakam Telugu Lyrics in English

Shivaya Namah || Kaalabhairava Ashtakam

Devaram Raj Sevyamaana Paavananghri Pankajam Vyaalayagnya Sootramindu Shekharam Kripaakaram Naaradaadi Yogivrinda Vanditam Digambara Kaashika Puraadheenatha Kaalabhairavam Bhaje || 1 ||

Bhaanukoti Bhaaswaram Bhavaabhdhitaarakam Paramneelakantham Eepsitaartha Daayakam Trilochanam Kaalakaalam Ambujaksham Akshashoolam Aksharam Kaashika Puraadheenatha Kaalabhairavam Bhaje || 2 ||

Shoolatankapaashadandapaanim Aadikaranam Shyaamakaayam Aaadidevam Aksharam Niraamayam Bheemavikramam Prabhun Vichitratandavapriyam Kaashika Puraadheenatha Kaalabhairavam Bhaje || 3 ||

Bhuktimuktidayakam Prashastachaaru Vigraham Bhaktavatsalam Sthitam Samastalokavigraham Vinikvanan Manojnahaemakinkinee Lasatkatinke Kaashika Puraadheenatha Kaalabhairavam Bhaje || 4 ||

Dharmasetupaalakam Tvadharmamaaraganashakam Karmapaashamochakam Susharmadaayakam Vibhum Svarnavarnasheshapaasha Shobhitaangamandalam Kaashika Puraadheenatha Kaalabhairavam Bhaje || 5 ||

Ratnapaaduka Prabhaabhiraama Paadayugmakam Nityam Adviteeyam Ishtadaivatam Niranjnam Mrutyudarpanashanam Karaaladandstramokshanam Kaashika Puraadheenatha Kaalabhairavam Bhaje || 6 ||

Attahaasa Bhinnapadmajaandakosh Samtatindripaatnashanam Ashtha Siddhidaayakam Kapaala Maalikandharam Kaashika Puraadheenatha Kaalabhairavam Bhaje || 7 ||

Bhootasanghanaayakam vishaalakeertidaayakam Kaashivaasaloka punyapaapashodhakam vibhum Neetimaargakovindam puraatnam jagatpatim Kaashikaapuraadheenatha Kaalabhairavam Bhaje || 8 ||

Kaalabhairavaashtakam Patanti Ye Manoharam Jnaanamukti Saadhanam Vichitrapunyavardhanam Shoka Moha Dainya Lobha Kopa Taapa Nashanam Te Prayaanti Kaalabhairavaanghri Sannidhim Dhruvam || 9 ||

Iti Sri Ma Shankaraachaarya Virachitam Kaalabhairavaashtakam Sampurnam.

Listen to KalabhairavaAshtakam in Telugu on YouTube:

శివాయ నమః || కాలభైరవ అష్టకం PDF

Kalabhairava Ashtakam Lyrics Telugu
PDF NameKalabhairava Ashtakam Telugu PDF
No. of Pages4
PDF Size1 MB
LanguageTelugu
PDF CategoryHindu PDF
Last UpdatedSeptember 5, 2023
Source / CreditsNA
Uploaded ByPDF-TXT.COM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join Whatsapp